Online testy

AUTOŠKOLA Tenas - TEST 01

1

1. Dať prednosť v jazde sa rozumie

a) povinnosť účastníka cestnej premávky prečínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy,
b) povinnosť účastníka cestnej premávky prečínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť smer jazdy, môže však zmeniť rýchlosť jazdy,
c) povinnosť účastníka cestnej premávky prečínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť rýchlosť jazdy, môže však zmeniť smer jazdy.
2

2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

a) svetlá vo vnútri vozdila,
b) diaľkové svetlomety,
c) stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie.
3

3. Vodič

a) môže pčas vedenia vozdila telefonovať alebo inak používať telefónny prístroj,
b) nesmie počas vedenia vozidla telefonovať alebo inak používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím systému voľné ruky,
c) nesmie počas vedenia vozidla počúvať rádio.
4

4. Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel

a) s troma a viacerými kolesami v jazdnom prúde za sebou,
b) najmenej s dvoma kolesami v jazdnom prúde za sebou,
c) len s dvoma kolesami v jazdnom prúde za sebou.
5

5. Vodič predchádzaného vozdila nesmie

a) okrem zvyšovania rýchlosti jazdy nijako brániť predchádzaniu,
b) zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu,
c) znižovať rýchlosť jazdy.
6

6. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť

a) 20 m, na diaľnici a na rýchlostnej ceste 50 m,
b) 30 m,
c) na ktorú má rozhľad.
7

7. Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde

a) len protiidúcim vozdilám,
b) protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom predchádajúcim cez vozovku,
c) len protiidúcim motorovým vozidlám.
8

8. Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka,

a) nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,
b) je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,
c) je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy len v obci.
9

9. Účastník dopravnej nehody

a) nesmie urobiť žiadne opatrenia na záchranu osoby, ak by to bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody,
b) je povinný umožniť obnovenie cestnej premávky len vtedy, ak dopravnú nehodu zavinili,
c) je povinný urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou.
10

10. Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou

a) znamená povinnosť zastaviť vozidlo pred priechodom pre cyklistov,
b) znamená povinnosť dať prednosť chodcom na priechode pre chodcov,
c) upozorňuje na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť.
11

11. Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

a) je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky,
b) je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky len v obytnej zóne a školskej zóne,
c) nie je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky.
12

12. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimi vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

a) umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslňujúce svetlo bielej farby,
b) bezdokladne privolať odťahovú službu,
c) mať bezpečnostný odev oblečený.
13

13. Na bicykli sa jazdí predovšetkým

a) po chodníku,
b) po cestičke pre cyklistov,
c) po ľavej krajnici.
14

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

a) sú na tej istej náprave použité rôzne pneumatiky,
b) najnižší bod činnej svietacej plochy obrysových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky,
c) diaľkové svetlomety nie je možné prepnúť na obrysové svietidlá.
15

15. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

a) u vozidla kategórie L1e 1,5 mm,
b) u všetkcýh kategorií vozidiel 1,6 mm,
c) u vozidla kategórie L1e 1,0 mm.
16

16. Táto dopravná značky upozorňuje na

a) železničné priecestie bez závor,
b) kríženie cesty s električkovou koľajou,
c) križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami.
17

17. Táto dopravná značka zakazuje

a) vjazd motorovým aj nemotorovým vozidlám,
b) vjazd vozidlám vyznačených druhov,
c) predchádzanie vozidiel vyznačených druhov.
18

18. Táto dopravná značka

a) informuje o smere vzdialenosti v kilometroch k vyznačenemu cieľ (obci),
b) prikazuje odbočiť vľavo,
c) vyznačuje cestu s jednosmernou premávkou.
19

19. Táto dopravná značka znamenná:

a) Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom),
b) Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu,
c) Smerová tabuľa k miestnemu cieľu.
20

20. Táto dopravná značka

a) informuje o názve rieky, pohoria, prírodnej rezervácie, kultúrnej a historickej pamiatky, čassti obce, územia a podobne,
b) je návesťou pred križovatkou,
c) je smerovou tabuľou s diaľkovým cieľom.
21

21. Táto dopravná značka znamená:

a) Koniec viacerých zákazov,
b) Koniec obce,
c) Koniec obytnej zóny.
22

22. Táto dodatková tabuľa vyznačuje

a) vzdialenosť k miestu, od ktorého začína platiť značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,
b) smer obchádzky,
c) úsek, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.
23

23. Takéto označenie sa musí použiť na

a) autobuse prepravujúcom deti,
b) vyznačenie úseku cesty so zvýšeným pohybom detí (v blízkosti školských a predškolských zariadení, detských ihrísk a podobne),
c) osobnom automobile prepravujúcom deti.
24

24. Ako prvé vojde do križovatky

a) zelené vozidlo,
b) modré vozidlo,
c) červené vozidlo
25

25. Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj" pre

a) vodiča zeleného vozidla,
b) vodiča červeného a vodiča žltého vozidla,
c) chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta.
26

26. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

a) prvé,
b) posledné,
c) druhé
27

27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

a) 1. električka, 2. zelené, 3. modré, 4. žlté, 5. vaše vozidlo,
b) 1. zelené, 2. električka, 3. modré, 4. žlté, 5. vaše vozidlo,
c) 1. modré, 2. zelené, 3. žlté, 4. vaše vozidlo, 5. električka.
Návrat na zoznam cvičných testov